Abdominal massage to relieve menstrual pain.     1 /2,500 บาท

Abdominal Massage to Relieve Menstrual Pain.

ลดความเจ็บปวด ทรมาน จากการมีรอบเดือน ลดความตึงเครียด ระบบภาในสตรี 


 

泰國傳統醫學發展中心 Baan Aksika  : 按摩教正宗的傳統生殖系統紊亂。

它提供按摩,健康的生殖系統。預防和康復生殖健康。對於男女老年。教師隊伍,優秀的按摩連續三年。泰國傳統醫學出版社 致電02-911-0978,063-542-2492062-392-2453 Prachachuen Email : auksika@gmail.com 按摩前諮詢 我們在知識的基礎上工作。 只有能力

*来自互网的一些照片

โทร. 
Email    :  auksikawellness@gmail.com 
Line ID  : @auksika 
ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×